Persondatapolitik

Formål

Formålet med vores privatlivspolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata alvorlig.
 • Vi sikre rimelig og gennemsigtig databehandling
 • Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning

Dataansvar – kontaktoplysninger

Struer Forsyning Energi er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

Struer Forsyning Energi A/S

Jyllandsgade 1

7600 Struer

CVR nr.: 25 46 04 72

Kontakt@struerenergi.dk

 

Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men du er til enhver tid velkommen til at kontakte vores kontaktperson omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere el til dig, og vi anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.

Vi opbevarer kun de registrerede personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, til hvilke dine personoplysninger er indsamlet, eller så længe vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil, jf. nærmere nedenfor.

Når du klikker dig ind på vores hjemmeside logges din IP-adresse til statistiske og tekniske formål. Dette sker med grundlag i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

Hvis du vælger at blive kunde hos os, flytter eller tilføjer adresse, vil vi have behov for:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Betalingsoplysninger
 • Målernummer
 • Kundenummer
 • Installationsnummer
 • Oplysninger om boligforhold og -type
 • Ejendomsnummer
 • Forbrugsdata til brug for afregning (eksempelvis: Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Eventuelle mails og korrespondance, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs

så vi kan levere de købte produkter/ydelser til dig, sende dig regninger, holde dig orienteret og modtage betaling fra dig.

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Vi beder dig også om dit cpr-nr. mhp. at identificere dig. Vi er forpligtet hertil iht. Energinets markedsforskrifter, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, c), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2 og du giver dit samtykke hertil ved afgivelsen, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 11 stk. 2 nr. 2.

Når du er kunde hos os, modtager vi oplysninger om dit elforbrug fra Datahubben, som er et centralt og uafhængigt it-system, der ejes og drives af den selvstændige offentlige virksomhed, Energinet (CVR nr. 28980671), og hvis formål det er at drive en samlet database indeholdende oplysninger om alle kunder på det danske elmarked, herunder forbrug og priser, og herved håndtere al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Oplysningerne bruges til afregning af dit elforbrug, og til at du kan følge dit elforbrug på ForbrugerWeb, og er således nødvendige for at vi kan opfylde aftalen med dig, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, b), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Vi vil desuden anvende dine kundeoplysninger, herunder oplysninger om forbrug og produkter, til udarbejdelse af analyser og statistikker, for at blive klogere på, hvordan vi kan optimere vores forretning, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1 f), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret hos os i 3 år fra kundeforholdets ophør, med mindre der er tale om bogføringsmateriale, der slettes 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

Afbrydelser af forsyningsarterne:

Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af forsyningsarten, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold, truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet) og eventuel afbrydelsesstatistik.

 

Afdragsordninger:

I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.

 

Lovovertrædelser:

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.

 

Cookies:

Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik.

Læs mere her

Formål og retsgrundlag for behandling

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
 • Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering el og afregning af dit forbrug i den forbindelse.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i Struer Energi.
 • Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer.
 • Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
  – Udbetaling via nem-konto
  – Henvendelser via e-boks

Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere under “Læs mere” f.s.va. persondataloven  og databeskyttelsesloven.

Læs mere her

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger ikke er korrekte.

 

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Struer Energi’s forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

 

Samtykke til nyhedsbreve

Hvis du vælger at give stamtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra Struer Energi, vil vi have behov for dit navn og e-mail adresse, som er nødvendige for at vi kan sende nyhedsbreve mv. til dig.

Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens paragraf 6 stk. 1. Du vil til enhver tid kunne frabede dig at modtage sådan information for fremtiden ved at følge den fremgangsmåde, som er beskrevet i bunden af alle vores nyhedsbreve. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet hos os.

 

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også dine personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

 

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Læs mere her:

Dine rettigheder:

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os: kontakt@struerenergi.dk

Læs mere her:

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.  Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Læs mere her:

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Struer Energi’s behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Struer Energi baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Læs mere her:

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Struer Energi’s behandling af dine persondata.

Kun hvis behandling sker efter interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandlingen sker til direkte markedsføring, er der ret til indsigelse.

Læs mere her:

 

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Struer Energi’s behandling af persondata i visse situationer.

Læs mere her:

 

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

 

 

 

Læs mere her:

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk