×
Undersøgelse for uvedkommende vand     
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Valgregulativ

Regulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne for selskaberne i og under Struer Energi Holding A/S

 

1) Valgansvarlig

Bestyrelsen for Struer Energi Holding A/S – efterfølgende benævnt bestyrelsen - forestår valg af 2 forbrugervalgte repræsentanter til at indtræde i bestyrelserne for selskaberne i og under Struer Energi Holding A/S.

 

2) Valgtidspunkt 

Valg af forbrugerrepræsentanterne finder sted i 3. eller 4. kvartal i det år, hvori der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen.

 

3) Valgperiode

Valgene gælder for en 4-årig periode.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne den 1. januar i året efter valget.

 

4) Stemmeberettigede

Private husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.v. der er tilsluttet enten Struer Energi Fjernvarme A/S, Forsyning Elnet A/S, Struer Energi Spildevand A/S eller Struer Energi Vand A/S vælger 2 medlemmer til bestyrelsen i og under Struer Energi Holding A/S. Endvidere vælges 1 personlig stedfortræder pr. forbrugervalgt medlem.

Hver husstand, virksomhed, institution eller forening m.v. har én stemme pr. forsyningsart (el – fjernvarme – vand - spildevand), i det omfang man er forsynet af de fire forsyningsarter.

Lejere af værelser i enfamiliehuse og lignende henregnes til husstanden.

En virksomhed med flere adresser tildeles èn stemme pr. adresse. Bang & Olufsen tildeles èn stemme pr. fabrik.

Virksomheder og institutioner tilhørende det offentlige har ingen stemmeret.

Boligforeninger og private udlejere tildeles kun stemmer for kontorfaciliteter, hvor boligforeningen eller ejeren er registreret som bruger, ikke for fællesmålere, vaskerier, fælleslokaler og tomme lejligheder mv.

 

5)  Kandidatopstilling 

De i henhold til pkt. 4 opstillede kandidater til bestyrelsen, skal tilhøre en husstand eller repræsentere en virksomhed, institution eller forening m.v. der er tilsluttet enten fjernvarmeforsyningen, elforsyningen, spildevandsforsyningen eller vandforsyningen.

De opstillede skal på valgdatoen være myndige, - og må ikke være umyndiggjort med retsvirkning her i landet.

Med en frist på 6 uger informerer bestyrelsen i valgåret ved annonce i den stedlige presse om de nærmere regler for valget og opfordrer de i pkt. 4, stk. 1 og 2 nævnte forbrugere til at fremkomme med forslag til kandidater inden for en frist på mindst 2 uger. Forslagene skal være forsynet med minimum 10 stillere. De foreslåede skal samtidig med deres underskrift erklære sig villige til at modtage valg. Valgudvalget træffer afgørelse af, om de indgivne kandidatnavne opfylder valgbarhedsbetingelserne.

Navnene på de opstillede kandidater bekendtgøres ved annoncering i den stedlige presse senest 2 uger før valget påbegyndes og på Struer Energis hjemmeside samme dag som annonceringen.

 

6)  Valgudvalget 

Valgudvalget består af formand og næstformand, som herefter træffer beslutning om alle forhold, der ikke er reguleret gennem nærværende regulativ. Beslutninger herom træffes i overensstemmelse med ”Lov om kommunale valg”.

 

7)  Afstemning

Forbrugerrepræsentanterne vælges ved et valg, hvor forbrugerne enten stemmer ved:

  • personligt fremmøde,
  • og/eller elektronisk afgivelse af stemme

på de i forvejen opstillede kandidater.

 

Den valgte afstemningsmetode vil blive annonceret i dagspressen og på hjemmesiden forud for valget.

Der udfærdiges en stemmeseddel med navnene på de opstillede kandidater i alfabetisk rækkefølge elektronisk. Elektroniske stemmesedler udformes således at misbrug forhindres.

De 2 kandidater der har opnået det højeste og næsthøjeste stemmetal er valgt. Som suppleant er valgt de kandidater der opnår tredje- og fjerdehøjeste stemmetal.

I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Lodtrækninger foretages af valgudvalget.

Resultatet af valget bekendtgøres ved annoncering i den stedlige presse og på Struer Energis hjemmeside.

 

8)  Klager 

Klager over valget indgives senest 1 uge efter valgets afholdelse til valgbestyrelsen, der såfremt 1 medlem af valgbestyrelsen ønsker det, kan få klagen forelagt selskabets generalforsamling, der har den endelige administrative afgørelse af sådanne klager.

 

Behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2021.