×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Struer Energis Handelsbetingelser

GENERELLE BETINGELSER

Gældende pr. 1. januar 2018

 

1. Generelt

1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private kunder og mindre erhverv, der indgår aftale med STRUER ENERGI.

1.2. Betingelserne udgør sammen med kontrakten grundlaget for aftalen mellem dig og STRUER ENERGI. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem kontrakten og betingelserne, er det kontrakten, som er gældende.

1.3. Opsiges aftalen om leverance af strøm, ophører aftalen om de øvrige produkter og services også.

1.4. De leverede produkter og services fremgår af kontrakten.

1.5. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.

 

2. Fortrydelsesret

2.1. Du har 14 dages fortrydelsesret, efter at du har indgået aftalen. Inden for de 14 dage kan du opsige aftalen ved henvendelse til STRUER ENERGI.

 

3. Information til dig

3.1. Meget skriftlig kommunikation mellem dig og STRUER ENERGI foregår elektronisk fx via e-mail og sms. Du har ikke mulighed for at sende sms til os. STRUER ENERGI udsender information som bl.a. omfatter kontrakter, servicemeddelelser, betalingspåmindelser, rykkerbreve mv. STRUER ENERGI kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til dig med post.

3.2. Meddelelser m.v., som du modtager fra STRUER ENERGI pr. e-mail på den aftalte e-mail adresse og/eller sms på det aftalte mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalingsaccept og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post.

3.3. Det er din pligt straks at opdatere dine oplysninger hos STRUER ENERGI, hvis du ændrer én af følgende oplysninger; e-mail adresse, mobiltelefonnummer eller folkeregisteradresse.

 

4. Betaling og betalingsbetingelser

4.1. Regningen faktureres a conto kvartalsvis forud, med mindre andet er anført i kontrakten.

4.2. Hvis du mangler at betale, forbeholder STRUER ENERGI sig ret til at modregne mellem de forskellige produkter og services.

4.3. Betaler du for sent, får du en rykker, og STRUER ENERGI opkræver et gebyr samt renter. Der løber flere omkostninger på, hvis det er nødvendigt at sende sagen til inkasso.

 

5. Kreditvurdering

5.1. STRUER ENERGI forbeholder sig ret til at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre før leverancestart og i løbet af aftalens løbetid.

5.2. STRUER ENERGI kan kræve depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for din betalingsforpligtelse, hvis STRUER ENERGI vurderer, at der foreligger, eller det forventes, at der opstår en begrundet risiko for tab, eller vores generelle risikopolitik ændres.

 

6. Varighed og opsigelse

6.1. Medmindre andet er anført i kontrakten, er der en bindingsperiode på 6 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned ved henvendelse til STRUER ENERGI.

6.2. Opsiges aftalen uretmæssigt i løbet af de første 6 måneder, forbeholder STRUER ENERGI sig ret til at opkræve et gebyr. Du finder en prisliste, der også indeholder vores gebyrer på vores hjemmeside.

 

7. Flytning og overdragelse af aftalen

7.1. Denne aftale er din personlige aftale og er ikke afhængig af forbrugsadresse. Du har således mulighed for at flytte din aftale med dig, hvis du flytter fra en adresse til en anden.  

7.2. Hvis du flytter fra én adresse til en anden, skal du kontakte STRUER ENERGI senest 14 dage før fraflytning og oplyse din nye adresse og flytningsdato. Du kan give besked pr. telefon, e-mail eller post. Hvis du teknisk ikke kan flytte aftalen helt eller delvist, betragtes aftalen for opsagt af dig. Ved for sen anmeldelse af flytning kan der opkræves et gebyr. Du finder en prisliste, der også indeholder vores gebyrer på vores hjemmeside.

7.3. Du hæfter for forbruget på fraflyttet adresse, selvom du er flyttet, hvis flytning ikke bliver anmeldt.

7.4. Du må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden STRUER ENERGI´s forudgående samtykke. STRUER ENERGI kan uden dit samtykke foretage en sådan overdragelse som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter eller aktiver og passiver til tredjemand, ligesom overdragelse kan ske til ethvert nuværende og kommende selskab inden for Struer Forsyning-koncernen.

7.5. STRUER ENERGI kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til udgangen af en måned.

 

8. Personoplysninger

8.1. Med aftalen accepterer du, at STRUER ENERGI via CPR-registeret indsamler, behandler og opbevarer dine persondata i henhold til Persondataloven for at sikre korrekt opfyldelse af aftalen. Du accepterer endvidere, at STRUER ENERGI må videregive dine data til det koncernforbundne selskab Struer Forsyning Service A/S, der forestår faktureringen. 

8.2. Du kan ved henvendelse til STRUER ENERGI få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret.

 

9. Uoverensstemmelser

9.1. Ved klager kan du henvende dig til STRUER ENERGI.

9.2. Opnås der ikke enighed om sagen, kan klagen indbringes for: Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk eller Energitilsynet, www.energitilsynet.dk.

9.3. Tvister mellem dig og STRUER ENERGI afgøres efter dansk ret. Eventuel sag mod STRUER ENERGI vedrørende aftalen kan anlægges ved retten i Holstebro.

 

10. Misligholdelse

10.1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part ophæve aftalen. En ophævelse medfører, at leverancen straks ophører, og du skal betale eventuelt skyldige beløb til STRUER ENERGI.

10.2. Såfremt du misligholder betalingsforpligtelsen eller har afgivet fejlagtige oplysninger, kan STRUER ENERGI ophæve aftalen.

10.3. STRUER ENERGI kan endvidere ophæve aftalen, hvis du ikke har en aftale med det lokale netselskab eller hvis du ikke opfylder gældende bestemmelser for brugen af elnettet.                                                                                 

10.4. Hvis det lokale netselskab eller energinet.dk afbryder eller begrænser levering af el til dig, uden at det er din skyld, betragtes dette ikke som misligholdelse af aftalen.

                   

11. Erstatningsansvar

11.1. Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i aftalen.

11.2. STRUER ENERGI er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af fejl, planlagte eller utilsigtede afbrydelser i elnettet herunder også spændingsforhold, frekvens og støjforhold.

 

12. Force majeure

12.1. Hverken du eller STRUER ENERGI er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelserne i aftalen i tilfælde af force majeure.

12.2. Force majeure kan foreligge, når en manglende eller mangelfuld opfyldelse skyldes forhold, som indtræder efter aftalens indgåelse, og som er uden for den anden parts kontrol fx vejrlig og andre naturkatastrofer, terroristhandlinger, krig, regerings- og myndighedshandlinger, arbejdsstridigheder, herunder strejke og lockout, hærværk, it-nedbrud, sammenbrud herunder ledningsbrud eller fejl i eller på el-anlæg, eller umulighed mht. at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer mv.

12.3. Såfremt STRUER ENERGI ikke kan opfylde sin forpligtelse pga., at det lokale netselskab eller energinet.dk har påberåbt sig force majeure, er STRUER ENERGI ligeledes berettiget til at påberåbe sig force majeure.

12.4. Såfremt en af parterne påberåber sig force majeure, skal den anden part straks have besked.

 

13. Ikrafttrædelse og ændringer

13.1. De til enhver tid gældende betingelser findes på STRUER ENERGI´s hjemmeside.

13.2. STRUER ENERGI kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår i denne aftale i følgende situationer:

  • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med STRUER ENERGI’s levering af sine ydelser i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til netselskaber, banker, postdistributionsselskaber eller lignende.
  • For at imødekomme inflation regnet fra den 1. januar 2007 (indeks 100).
  • Ved ændret lovgivning, regulering eller praksis.
  • Ved produktændringer.
  • For at skabe incitament til at reducere/ændre energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd i forbindelse med administration af aftalen.

13.3. Med minimum tre måneders forudgående varsel kan STRUER ENERGI ændre i de almindelige leveringsbetingelser. Varsling om ændringer i de almindelige betingelser herunder priser, gebyrer etc. vil ske i form af fx meddelelser på hjemmeside, ved regningsfremsendelse, e-mail eller anden kundespecifik information.

13.4. Ændringer i betingelser og priser, som alene er til din fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Sådanne ændringer berettiger ikke, at du opsiger aftalen.

13.5. Ændringer, der skyldes ændret lovgivning eller påbud fra offentlige myndigheder uden for STRUER ENERGI´s kontrol, træder i kraft uden forudgående information til dig, hvis det ikke er muligt at varsle.

 

14. Forholdet mellem dig og STRUER ENERGI i forhold til levering af el

14.1. Det er en forudsætning for leverancen af el, at du er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet via en aftale med det lokale netselskab (at du har en måler), og at du til enhver tid opfylder betingelserne herfor.

14.2. STRUER ENERGI har ret til at stoppe leverancen af el, hvis det lokale netselskab afbryder forsyningen af el til dig.

14.3. Det lokale netselskab er ansvarlig for den fysiske distribution af el. Det lokale netselskab er endvidere ansvarlig for udbedring ved strømafbrydelse samt strømmens kvalitet. 

14.4. Måling af leveret el sker iht. det lokale netselskabs regler, og deres målerudstyr danner udgangspunkt for afregning af el. Det er endvidere det lokale netselskab, der har ansvaret for, at målingerne er korrekte.

14.5. Det er op til dig at sikre de nødvendige måleraflæsninger gennem det lokale netselskab. Mangler der aflæsninger, eller er oplysningerne ikke rigtige, kan STRUER ENERGI afregne efter et skønnet forbrug.

14.6. Du skal acceptere efterregulering af opkrævningerne som følge af forsinket modtagelse af forbrugsdata eller det lokale netselskabs korrektion af måledata eller målefejl.

14.7. Du giver STRUER ENERGI fuldmagt til at gennemføre dit leverandørskifte i DataHub’en, herunder at STRUER ENERGI kan få oplyst dine aftagenumre, stam- og måledata.

 

15. Pris på strøm

15.1. Den aftalte pris er inklusiv volumenfleksibilitet, medmindre andet fremgår af kontrakten, inklusiv betaling til det lokale netselskab samt afgifter og gebyrer mv., som pålægges STRUER ENERGI. Gældende afgifter og gebyrer vil fremgå af fakturaen.

 

16. Ekstreme udbuds-/efterspørgselsforhold vedrørende elektricitet

16.1. I særlige tilfælde, hvor udbuds- og efterspørgselskurverne i enkelte timer ikke mødes, idet efterspørgslen overstiger udbuddet, og der således ikke dannes pris, må STRUER ENERGI indkøbe regulerkraft. Du afregnes de faktiske anskaffelsesomkostninger i den eller de timer, uanset hvilken afregningsform, der er aftalt. Dette gælder uanset eventuel aftale om en fast pris el. lign. Ved regulerkraft forstås den strøm, som indkøbes af den systemansvarlige i løbet af driftsdøgnet, til afbalancering af el-nettet.

 

17. Mængde af strøm

17.1. Det forventede årsforbrug baseres på oplysninger fra sammenlignelige kundekategorier og indberettede data.

 

18. A conto

18.1. Acontoopkrævningen beregnes på baggrund af oplysninger om dit forventede forbrug på aftagestedet.

18.2. STRUER ENERGI modtager som minimum én gang årligt besked fra det lokale netselskab om det faktiske forbrug i en given periode. Hvis der er opkrævet for lidt, skal du betale forskellen sammen med en ny aconto regning. Hvis der er opkrævet for meget, modregnes det for den kommende periode.

18.3. Ved aftalens ophør eller flytning modtager du en slutafregning ca. 6 uger efter modtagelse af slutaflæsningen fra det lokale netselskab. Skal du have penge tilbage, bliver beløbet sat ind på din NemKonto.