×
Søg
Struer energi
Ring til os på telefon 96 84 22 30
Telefon 96 84 22 30 (døgnvagt)

Sådan renses spildevandet

 

Rensning af spildevand

Spildevandet, som føres til renseanlæggene, renses både mekanisk, biologisk og kemisk. På den måde renses vandet, inden det ledes til recipienterne. Alle tre renseanlæg overholder kravene til vandkvalitet ved udledning til recipienterne. 

 

Sådan renses spildevandet mekanisk

Når spildevandet ankommer til renseanlægget, ledes det gennem riste, der tilbageholder grene, papir og klude. 

Det affald der tilbageholdes på ristene vaskes og presses og er herefter brandbart. Derfor sendes "ristegodset", som det kaldes, til forbrænding. 

Sand, jord og fedt slipper igennem ristene og sendes videre til sand og fedtfanget. Her er strømhastigheden lav, så sandet kan falde til bunds. Sandet vaskes rent for organisk materiale og deponeres efterfølgende til genanvendelse. 

Fedtet stiger til overfladen og fjernes.  

Spildevandets næste station er forfældningstanken, hvor vandet står næsten helt stille, og der tilsættes jernsulfat for at fjerne fosfor. Her kan de store partikler, sammen med fosfor i spildevandet, synke til bunds. I forfældningstanken sørger en roterende skraber for altid at fjerne det, der synker til bunds. Slammet fra forfældningstanken pumpes til videre behandling i slambehandlingsanlæg. 

Mekanisk_resning_spildevand

Sådan renses spildevandet kemisk

Inden forfældningstanken tilsættes spildevandet jernsulfat. Kemikalierne binder fosforen i spildevandet og bundfælder i tanken. Fosforen bindes til slammet, som udtages fra bunden af forfældningstanken og pumpes til slamlagertanke. 

Kemisk_rensning_spildevand

Sådan renses spildevandet biologisk

Det mekanisk rensede spildevand pumpes til et aktivt slamanlæg, som består af 4 procestanke og 2 efterklaringstanke. 

Den biologiske rensning af spildevandet udføres af mikroorganismer (slam) og foregår i denitrifikationstankene og i luftningstankene. Den biologiske del af anlægget er opbygget i 2 parallelle strenge, hvor den ene streng behandler 35 % og den anden 65 % af spildevandet. 

Ved den biologiske rensning fjernes organisk stof og kvælstof. 

Kvælstoffjernelsen udføres ved recirkulation af spildevandet mellem denitrifikations- og luftningstankene. 

Efter den biologiske rensning ledes spildevandet til de to efterklaringstanke, hvor slam og spildevand adskilles, inden det rensede spildevand løber til fjorden. 

Biologisk_rensning_spildevand

 

Info

En recipient er modtageren af renset spildevand eller regnvand såsom åer, vandløb, søer og fjorde.